Số 17. Cựu Ước có ý nghĩa thế nào đối với các Ki-tô hữu?

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã mặc khải chính Ngài như Đấng Tạo Hóa và Đấng cai quản thế giới, và cũng là vị lãnh đạo và huấn luyện nhân loại. Cựu Ước cũng là Lời của Thiên Chúa và là Sách Thánh. Không có Cựu Ước, chúng ta không thể hiểu Đức Giê-su. [121-123, 128-130, 140]

Trong Cựu Ước, một lịch sử vĩ đại về việc học lấy đức tin đã bắt đầu. Nó tạo một bước chuyển quyết định đi vào Tân Ước và sẽ hoàn thành vào ngày tận thế, ngày Đức Ki-tô đến lần thứ hai. Cựu Ước còn có giá trị xa hơn là chỉ giới thiệu Tân Ước. Các điều răn và các lời ngôn sứ cho dân của Giao Ước Cũ và các lời hứu chứa đựng trong Cựu Ước đã không bao giờ bị hủy bỏ. Trong các sách của Giao Ước Cũ chúng ta tìm thấy một kho tàng không thể thay thế được về cầu nguyện và khôn ngoan; cách cụ thể, các Thánh Vịnh là một phần cầu nguyện hằng ngày của Giáo Hội.